Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego.

Ustawa o planowaniu przestrzennym przewiduje udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym i określa jego minimalny zakres. Hermetyczność i złożoność procedury planistycznej zniechęcają do partycypacji na wczesnych etapach powstawania planu, przenosząc dyskusję na ostatni etap prac planistycznych, kiedy mieszkańcy starają się blokować uchwalenia niechcianych przez siebie planów. Potrzebny był innowacyjny sposób na partycypację w planowaniu w dynamicznie zmieniającej się Warszawie.

Celem projektu „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego” było testowanie sposobów na rozszerzenie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym, by efektywniej włączyć mieszkańców w proces tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki realizacji projektu udało się zaangażować urzędników prowadzących procedurę planistyczną, projektantów planu i mieszkańców do dyskusji o planie miejscowym w trzech dzielnicach Warszawy. Doświadczenia zebrane podczas tych procesów posłużyły do sformułowania rekomendacji dotyczącego rozwijania partycypacji w planowaniu miejscowym w Warszawie.

W ramach projektu pilotażowo przeprowadzono 3 procesy konsultacyjne dotyczące 3 procedur planistycznych. Łącznie wzięło w nich udział ponad 1200 mieszkańców. Opracowano narzędzia do konsultacji społecznych planów miejscowych oraz sposoby wspierające działania partycypacyjne. To: badanie wstępne, informator o planie miejscowym, spacer architektoniczny,  warsztaty diagnostyczne, geoankieta internetowa w 2 wersjach – dostosowanej do wczesnego etapu pracy planistycznej – zbierania wniosków do projektu oraz prezentującej projekt i umożliwiającej dyskusję o nim, mobilny pawilon konsultacyjny do prezentacji projektów planów w trenie, makieta,  edukacja przestrzenna.

Beneficjentami projektu byli mieszkańcy Warszawy, urzędnicy, projektanci i stowarzyszenie. Dzięki wielostronnej współpracy, każda ze stron zyskała nowe spojrzenie na partycypację w planowaniu. Projektanci i urzędnicy, z którymi realizowano projekt docenili wiedzę od mieszkańców zebraną w konsultacjach, dzięki której plany miejscowe mogą lepiej odpowiadać na lokalne potrzeby. Uczestnicy konsultacji docenili możliwość wieloetapowego dialogu o projekcie planu, który będzie miał wpływ na przyszłość ich sąsiedztwa. Stowarzyszenie „Odblokuj” opracowało autorski sposób konsultowania planów miejscowych, który wspiera zarówno mieszkańców, jak i projektantów i sprawia, że procedura planistyczna jest bardziej efektywna.

W projekcie dyskutowaliśmy o wyzwaniach partycypacji w planowaniu miejscowym z ekspertami z Poznania, Łodzi, Katowic, Gdańska, Warszawy. Inspiracją do działania były wyjazdy studyjne do Oslo, Londynu, Amsterdamu, Rotterdamu.  W efekcie projektu i jego ewaluacji sformułowano rekomendacje dotyczące realizacji konsultacji społecznych w tworzeniu planu w Warszawie, które już są wdrażane w rozpoczynających się aktualnie procedurach planistycznych. Doświadczenia zebrane w projekcie prezentuje publikacja „plan na plan. partycypacja w planowaniu miejscowym”.

Projekt „Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego ” realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej, od marca 2015 r. do kwietnia 2016 r.

Publikacja w wersji on-line znajduje się tutajplan na plan

Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych informacji związanych z projektem. Wystarczy kliknąć na plansze.

C_PLAN NA PLAN plansze_1

C_PLAN NA PLAN plansze_2

C_PLAN NA PLAN plansze_3C_PLAN NA PLAN plansze_4

C_PLAN NA PLAN plansze_6

PLAN NA PLAN plansze_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. 

Loga-610px